Saneerauskohteet

Uusintasaumaukset

 • Työn suun­nit­te­lu ja toteu­tus koko­nais­val­tai­ses­ti “avai­met käteen” ‑peri­aat­teel­la

Lisätyöt

 • Sau­man avarrus
 • Sau­man villoitus
 • Kovat sau­mat elastisiksi
 • Pie­ni­muo­toi­set pur­ku­työt esim. sei­näl­lä ole­vat puu­ri­ti­lät sekä pen­sai­den ja muun sau­maus­työ­tä hait­taa­van kas­vil­li­suu­den pois­to lisätyönä
 • Ikku­na- ja muut pie­ni­muo­toi­set maalaukset
 • Beto­ni­vau­rio­kor­jauk­set
 • Puu­ra­ken­tei­den kunnostukset

Haitta-aineet uusintasaumauksissa

Hyvä tie­tää ennen kuin ryh­dy­tään suun­nit­te­le­maan uusin­ta­sau­maus­ta kiinteistöissä:

PCB:n, Lyijyn ja Asbestin tutkiminen

 • Ennen vuot­ta 1979 val­mis­tu­neen talon sau­mois­ta on otet­ta­va näyt­teet mah­dol­li­sen PCB:n määrittämiseksi.
 • 1989 tai sitä ennen val­mis­tu­neen talon sau­mois­ta on otet­ta­va näyt­teet mah­dol­li­sen lyi­jyn määrittämiseksi.
 • Jos näyt­tees­tä tode­taan PCB:tä, ei lyi­jyä tar­vit­se erik­seen tutkia
 • Van­ho­jen ele­ment­ti­ta­lo­jen sau­mois­ta voi löy­tyä PCB.tä tai lyi­jyä vaik­ka sau­mat oli­si jo uusit­tu ker­taal­leen. PCB ja lyi­jy on sel­vi­tet­tä­vä näis­sä­kin tapauk­sis­sa kun­nes tut­ki­mus­tu­los osoit­taa hait­ta-aine­pi­toi­suuk­sien alittumista.
 • Jos sau­man PCB- tai lyi­jy­pi­toi­suus ylit­tää sal­li­tun mää­rän, tulee van­han
  mas­san pois­to teh­dä eri­tyi­siä ohjei­ta nou­dat­taen (Ratu 82–0382).